เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมเจ้าท่า ปลุกจิตสำนึกการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566

 

นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อปลุกจิตสำนึกในการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายสุวิทย์ ดอกคำ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพาณิชยนาวี รักษาราชการเลขานุการกรม กล่าวรายงานและเป็นวิทยากร ชี้แจงรายละเอียดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมวิสูตร ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า และส่วนภูมิภาคเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) พร้อมถ่ายทอดผ่านทาง Facebook กรมเจ้าท่า และ Youtube : Pr marine

 

การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยกลุ่มงานจริยธรรม กรมเจ้าท่า ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐ Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องแสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

 

ในการนี้ รองอธิบดี ด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า ตามนโยบายของท่านปลัดกระทรวงคมนาคม (นายชยธรรม์ พรหมศร) ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ได้รับผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ที่สูงขึ้นในระดับ AA หรือ 95 คะแนนขึ้นไป และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งปัจจุบัน กรมเจ้าท่า ได้รับผลการประเมิน ITA ดังกล่าว ในระดับ A โดยได้รับคะแนน 89.32 คะแนนและในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมเจ้าท่า ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ซึ่งกรมเจ้าท่า มีความคาดหวังที่จะยกระดับคะแนนให้อยู่ในระดับ AA จึงได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางของ ITA

 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ทุกคนของกรมเจ้าท่า จะต้องร่วมกันปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่จะต้องมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน อันจะก่อให้เกิดความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมเจ้าท่าให้มากยิ่งขึ้น

 

ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทราได้เข้าร่วมการประชุมผ่านช่องทางการประชุมทางไกล ด้วยโปรแกรม Zoom Cluod Meeting จำนวน 7 คน

วันที่:20 เมษายน 2566

เข้าชม:62

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao

แกลเลอรี่