การประชุมภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 5/2565

การประชุมภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

**********************

                    สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา จัดประชุมภายในหน่วยงาน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ  ห้องประชุม สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา
                 การใช้จ่ายงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2565 จภ.6 (ฉช.) ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 1,050,300 บาท
-งบบุคลากร          190,680 บาท เบิกจ่าย 158,900 บาท คงเหลือ 31,780 บาท
-งบประกันสังคม     6,840 บาท เบิกจ่าย     5,334 บาท คงเหลือ    1,506 บาท
-งบดำเนินงาน 1,056,900 บาท เบิกจ่าย 843,002.49 บาท คงเหลือ 253,659.56 บาท
ในส่วนของงบดำเนินงานกันไว้เบิกค่าจ้างพนักงาน 91,200 บาท คงเหลือสำหรับเบิกจ่ายสำหรับเดือนสิงหาคม และกันยายน เป็นเงิน 162,496.56 บาท
                 การดำเนินการกับเรือประมงพื้นบ้านที่มีทะเบียนแต่ไม่เข้ารับการตรวจสอบและจัดทำอัตลักษณ์
                  ตามบันทึกข้อความกลุ่มพัฒนาระบบทะเบียนเรือ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ที่ คค 0321.4/กท.119 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เรื่อง แนวทางในการดำเนินการกับเรือประมงพื้นบ้านที่มีทะเบียนเรือแต่ไม่เข้ารับการตรวจสอบและจัดทำอัตลักษณ์ จำนวน 2,504 ลำ นั้น ในส่วนของ จภ.6 (ฉช.) มีเรือประมงพื้นบ้านที่ต้องดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว จำนวน 17 ลำ ได้แก่
-เรือที่มีทะเบียนเรือซึ่งใบอนุญาตใช้เรือหมดอายุก่อนมีประกาศ จท.56/2563 และไม่งดใช้เรือ จำนวน 16 ลำ
-เรือที่แจ้งงดใช้เรือไว้พื้นกำหนด 1 ปี และยังไม่ดำเนินการแจ้งงดใช้เรือต่อไป จำนวน 1 ลำ
ให้งานทะเบียนเรือติดตามดำเนินการตามแนวทางตามที่ สทบ.เสนอ และรวมรวมเอกสารที่ได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อสรุปเรื่องเสนอหารือในการดำเนินการต่อไป
                การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
                 กรมเจ้าท่ามีหน้าที่ในการควบคุม กำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมแนบท้ายใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งท่าเทียบเรือและสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เพื่อเป็นการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำจำเป็นต้องมีการติดตามตรวจสอบสภาพแวดล้อมและการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ปรากฎในเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมท้ายใบอนุญาต ซึ่งขึ้นอยู่กับการดำเนินกิจกรรมของท่าเทียบเรือ ซึ่งผู้รับอนุญาตต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กรมเจ้าท่าพิจารณาในฐานะหน่วยงานผู้มีอำนาจอนุญาต ดังนั้น ในฐานะหน่วยงานผู้อนุญาตต้องกำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามใบอนุญาตด้วย

วันที่:30 กรกฎาคม 2565

เข้าชม:186

ข้อมูลโดย: adminchachoengsao

แกลเลอรี่