นโยบายการยกเลิกการใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟมของกรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่าได้มีการออกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 70/2564 เรื่อง ยกเลิกการใช้โฟมบรรจุอาหารภายในพื้นที่กรมเจ้าท่า ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าและประชาชนได้ถือปฏิบัติร่วมกัน อีกทั้งกรมเจ้าท่ายังมีภารกิจในการดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายควบคู่กันด้วย

วันที่:19 ตุลาคม 2564

เข้าชม:93

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin