คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 206/2564 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับ แต่งตั้งในแต่ละระดับ และให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินคำาตอบแทนพิเศษ

คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ 206/2564 เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับ แต่งตั้งในแต่ละระดับ และให้ลูกจ้างประจำได้รับเงินคำาตอบแทนพิเศษ

วันที่:19 ตุลาคม 2564

เข้าชม:113

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin